• Search

News|MIHONCHO HONTEN

  • [MIHONCHO HONTEN]
    9th TAKEO Prize

 

Dates:
 
March 27th, 2012 (Tue.)-April 11th (Wed.)
Judges:
 
Design Publications:
Mitsuo Katsui (Chair of judging panel/graphic designer), Hiroshi Kashiwagi (design critic),
Nozomu Hayashi (writer/bibliographer), Tetsuya Ota (graphic designer)
Design Criticism:
Yuko Hashimoto (Curator of Design, Utsunomiya Museum of Art)
Design Publications:
 
 
 
 

 
Top Award
“Shoei de Tadoru Kansai no Shuppan 100: Meiji, Taisho, Showa no Chinpon Kisho”
Author, editor, jacket: Tetsuo Hayashi
Publisher: Sogensha
 
Judges’ Award
“Hosiimo-gakko”
Editorial planning, art direction: Taku Satoh
Design: Natsuko Fukuhara
Editing: Hoshiimogakko LLP, Taku Satoh Design Office
Publisher: Hosiimo-gakko LLP
 
Design Criticism: 
Top Award
"issue+design project" * Publication related to overall project
“Chiiki wo Kaeru Dezain: Komyuniti ga Genki ni naru 30 no aidea”
Author: issue+design project
Editorial supervision: Yusuke Kakei
Publisher: Eiji Press

 

Back to News